Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eurobizz Academy

Eurobizz Academy/Eurobizz: de handelsnaam/merk van Silva’s United Business B.V., statutair gevestigd in Schiedam, Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68722699.

Definities
Klant: elke klant (derde partij), bedrijf, school, opleidingsinstituut, stichting of onafhankelijke trainer of professional die gebruik maakt van de diensten en/of producten van Eurobizz Academy, zoals onder meer ons
e-learningplatform, ons ondernemersprogramma ‘Ondernemen Op School’ voor Voortgezet Onderwijs en (Middelbaar) beroepsonderwijs en -opleidingen, lesmaterialen of enige andere gerelateerde en/of daaraan verbonden dienst of product, als opdrachtgever of afnemer van Silva’s United Business B.V. 

Gebruiker(s): elke eindgebruiker die een aangeboden dienst, (digitale) product of (educatieve) inhoud gebruikt op een van onze websites, zoals ons e-learningplatform of materiaal in gedrukte vorm zoals een praktijkboek, met het doel deel te nemen aan een opleiding/training/educatie in de ruimste zin van het woord; als individuele (natuurlijke) persoon in de rol van privé person, leerling/student of als werknemer; als rechtspersoon in de rol van juridische entiteit zijnde een school, instelling, bedrijf of publieksrechtelijke organisatie;

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Eurobizz Academy
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Klant en Eurobizz Academy waarop Eurobizz Academy deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard en gelden tevens bij:
* elk gebruik van de websites en het gebruik van daarop aangeboden diensten
en/of producten:
www.eurobizzacademy.nl, eurobizzacademy.eu, ondernemenopschool.nl, entrepreneurshipatschool.eu, elearning-eurobizz.eu en alle andere gerelateerde (sub)domeinen;
* op alle (fysieke) diensten en/of producten die door Eurobizz Academy worden
   geleverd, waaronder de inzet van (externe) trainers..

2. Bescherming van uw privacy
Eurobizz Academy is deelnemer aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Dit convenant vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen.
Verder hanteren wij een privacy protocol voor ons online planningsplatform 
https://planning.eurobizzacademy.eu. Op dit platform kunt u dit privacy protocol lezen. Hierin leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie en hoe we uw privacy beschermen bij het gebruik van het planningsplatform.
Voor alle overige, niet-benoemde privacy aangelegenheden, conformeren wij ons aan en respecteren wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer hierover kunt u vinden op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

3. Minderjarige gebruikers
De diensten van Eurobizz Academy zijn alleen toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, mits ze zijn toegestaan door hun wettelijke vertegenwoordiger of hun schoolvertegenwoordiger of via het algemeen gebruikelijke feit dat een bepaalde school/instelling/organisatie een dienst/programma afneemt bij Eurobizz Academy waar de minderjarige Gebruiker als leerling/student aangewezen is om deel te nemen aan de diensten van Eurobizz Academy.

4. Intellectuele eigendom en auteursrechten
De inhoud van onze websites, het e-learningplatform en de (digitale of gedrukte) producten behoren tot de intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht) van Eurobizz Academy en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt. Informatie en educatieve content, gemaakt door Eurobizz Academy, is en blijft eigendom van Eurobizz Academy. Dit geldt ook voor het logo en de naam van Eurobizz Academy en de naam ‘Ondernemen Op School’, als naam van het ondernemersonderwijs programma van Eurobizz Academy. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig, wanneer er vooraf schriftelijk en expliciet toestemming is gegeven door Eurobizz Academy aan een natuurlijke dan wel rechtspersoon die gevraagd heeft om een dergelijke uitzondering/toestemming.

5. Hoe u onze websites, diensten en/of producten niet mag gebruiken/Vernieling
Alle handelingen, die gericht zijn op het beschadigen of instabiel maken van onze websites, het e-learningplatform of van onze (digitale of gedrukte) producten, zijn niet toegestaan. Evenals het (proberen om) onrechtmatig toegang te krijgen tot het (digital/online) profiel of account van een andere Klant en/of Gebruiker. Ook valt hieronder het bekladden of anderszins beschadigen van gedrukt materiaal dat wordt ingezet voor educatie en/of training, zoals opbergmappen. Ook valt hieronder het gebruik van domeinnamen en bijbehorende hosting door leerlingen/studenten van een deelnemende school/instelling/organisatie.

De kosten voor het vervangen of repareren zullen worden verhaald op de Klant en/of Gebruiker. In geval van minderjarige Gebruikers zullen kosten worden verhaald op de deelnemende school/instelling/organisatie, waaraan de leerling/student verbonden is.

6. Persoonlijke data niet vermelden
Het is de Klant of Gebruikers niet toegestaan om enige vorm van persoonlijke gegevens van klanten en/of Gebruikers in aankondigingen, promotieteksten of in training/onderwijsinhoud op ons e-learningplatform of andere websites van Eurobizz Academy te plaatsen (bijv. ID-nummers, paspoort- of rijbewijsnummers of andere persoonsgegevens). Het is klanten en/of Gebruikers niet toegestaan om op onze websites, ons e-learning platform of op aan leerlingen/studenten beschikbaar gestelde domeinnamen en hosting, te verwijzen naar andere (digitale) platforms/organisaties/bedrijven/locaties met een soortgelijk of alternatief aanbod als het gaat om diensten en/of producten, zoals die worden aangeboden en geleverd door Eurobizz Academy.

7. Databaserechten
Op onze databank zijn de databaserechten van Eurobizz Academy van toepassing. Dit betekent dat, onder andere, het klanten en/of Gebruikers niet is toegestaan om enig deel van de inhoud geplaatst op 
www.eurobizzacademy.nl, planning.eurobizzacdemy.eu of een van onze gerelateerde websites/platformen op te halen en opnieuw te gebruiken. Dit omvat trainings-/educatieve inhoud en/of elk ander deel van de inhoud van de database met inhoud en/of herhaald en systematisch hergebruik in de zin van de database-wet- en regelgeving.

8. Uitzondering
De enige uitzondering waarvoor geen toestemming en/of verzoek om uitzondering nodig is, is wanneer de inhoud eigendom is van en wordt gepubliceerd door de Klant en/of Gebruiker zelf. Het is de Klant en/of Gebruiker, na toestemming van Eurobizz Academy en het eventueel voldaan hebben van afgesproken betalingen, toegestaan om zijn/haar eigen training/les/profielinhoud/digitale producten te publiceren, wijzigen, toevoegen of verwijderen. Content welke gemaakt en gepubliceerd is door de Klant en/of Gebruikers zelf blijft (intellectueel) eigendom van de betreffende Klant en/of Gebruiker. Eurobizz Academy zal nimmer eigenaar zijn of worden van dergelijke content.

9. Expliciete schriftelijke toestemming nodig
Het is niet toegestaan om trainings-/lesmateriaal/profielinhoud/digitale producten van andere Klanten en/of Gebruikers te kopiëren/gebruiken/(opnieuw) verkopen zonder hun expliciete schriftelijke toestemming.

Het zonder expliciete schriftelijke toestemming kopiëren/gebruiken/(opnieuw) verkopen of op enige andere manier verwerken van trainings-/lesmateriaal/profielinhoud/digitale producten of delen daarvan, zijnde eigendom van Eurobizz Academy of eigendom van andere Klanten en/of gebruikers, wordt gezien als diefstal en inbreuk op auteursrecht en/of intellectuele eigendom. Dit geldt voor tekst, afbeeldingen, audio, video of enige andere uitingsvorm. Waar nodig zal hier aangifte van worden gedaan.

Het is de klant en/of gebruikers niet toegestaan om in enige vorm racistische, discriminerende of onnodig grievende uitingen te plaatsen in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video of enige andere vorm op onze websites, ons
e-learning platform, op onze social mediakanalen of op aan leerlingen/studenten beschikbaar gestelde domeinnamen en hosting. Dit geldt tevens voor het plaatsen van, het promoten van of (pogingen tot) het verkopen van wapens, drugs, prostitutie, pornografisch materiaal of haatdragend materiaal. Bij twijfel beslist Eurobizz Academy. Eurobizz Academy behoudt zich het recht voor dergelijke content te verwijderen zonder voorafgaande mededelingen of opgaaf van redenen.

10. Sancties
Elke overtreding van de bovengenoemde regels of elke andere vorm van misbruik van ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of (digitale) producten en de gevolgen hiervan, kan leiden tot sancties, zoals
het geven van een laatste waarschuwing of het weigeren van toegang tot ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of (digitale) producten, waaronder aan leerlingen/studenten beschikbaar gestelde domeinnamen en hosting. In die gevallen vindt er geen terugbetaling van betalingen plaats; Eurobizz Academy kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van inkomsten/omzet of enige andere gevolgen, zoals het niet behalen van trainings- of opleidingsresultaten, voor de klant en/of gebruikers, vanwege deze overtredingen.

11. Zorgplicht
Eurobizz Academy neemt haar zorgplicht voor een veilig gebruik en een prettige ervaring, door Klanten en/of Gebruikers, van onze websites/platformen, e-learningplatform, domeinnamen en hosting en andere producten/diensten serieus. Alle websites/platformen van Eurobizz Academy zijn voorzien van een veiligheidscertificaat (SSL) om zo een veilige verbinding te realiseren.
De trainers die ingezet worden door Eurobizz Academy in trainings- en educatieve programma’s, dienen te verklaren dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van functie van trainer op scholen. Ook dienen zij te verklaren dat dat hij/zij nooit is betrokken geweest bij of veroordeeld is een zedenmisdrijf. Bij twijfel over situaties dient de trainer dit te melden aan de directie van Eurobizz, zodat deze mogelijke relevantie van zaken voor de uit te voeren functie van trainer kan (laten) bepalen. Verzwijging leidt altijd tot onmiddellijke nietigverklaring/ beëindiging van een overeenkomst met een betreffende trainer. Tevens wordt mogelijke gevolgschade verhaald op de trainer/opdrachtnemer. Hierbij valt te denken aan onder meer imagoschade en omzetderving voor Eurobizz Academy.

12. Meldingen
Voor het melden van (vermeende) illegale en inbreuk makende trainings-/educatieve inhoud, aanstootgevende inhoud, grensoverschrijdend gedrag van onze trainers en andere problemen, stuurt u uw bevindingen zo snel mogelijk naar 
info@eurobizzacademy.nl ter attentie van de directie. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat websites zo schoon en veilig mogelijk blijven en onze trainers de leerlingen/studenten/deelnemers een veilige en prettige ervaring meegeven.

13. We geven geen garanties
Eurobizz Academy heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Hoewel onze oprechte inspanningen erop gericht zijn om Klanten en/of Gebruikers een geweldige ervaring te bieden op ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of (digitale) producten, kunnen we niet garanderen dat onze diensten aan uw verwachtingen zullen voldoen. We kunnen ook niet garanderen dat ons
e-learningplatform, onze websites of enige andere diensten of (digitale) producten continue feilloos functioneren en/of veilige toegang tot ons e-learningplatform, onze websites of enige andere diensten of (digitale) producten of delen ervan kan worden verkregen. Alle informatie, (educatieve) inhoud en nummers op ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of (digitale) producten kunnen onderhevig zijn aan mogelijke schrijf- of grammaticafouten. Waar mensen werken en (digitale) techniek wordt ingezet kan het wel eens misgaan. Wij doen onze uiterste best dit tot een minimum te beperken.

14. Beperking aansprakelijkheid van Eurobizz Academy
Wij sluiten, voor zover maximaal toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die een Klant of Gebruiker lijdt door:

  • Gebruikmaking van de diensten/producten van Eurobizz Academy;
  • Geen beschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van ons
    e-learningplatform, onze websites, onze trainers of alle andere diensten of
    (digitale) producten of delen ervan;
  • Onjuiste informatie op ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of (digitale) producten;
  • Aankoop van diensten/producten, die aangeboden zijn door en eigendom zijn van derden en door hen zijn verkocht via ons e-learningplatform, onze websites of enig ander kanaal van Eurobizz Academy;
  • Veranderingen in de diensten van Eurobizz Academy of wijzigingen op onze e-learning platform, onze websites of andere diensten of (digitale) producten.

Als Eurobizz Academy om welke reden dan ook aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid (en de daaraan gelieerde betaling) beperkt tot – en nooit hoger dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Eurobizz Academy in voorkomend geval door de verzekeraar, waar Eurobizz Academy haar Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven heeft ondergebracht/afneemt, is gedekt. In het geval bedoelde verzekeraar geen dekking zou verlenen, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door Eurobizz Academy aan de Klant in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden of leveren van de diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht of diensten zijn geleverd. Eurobizz Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Eurobizz Academy.

 

15. Uitsluiting juridische verbondenheid in overeenkomsten van derden
Wanneer Klanten en/of Gebruikers (verkoop)overeenkomsten aangaan wanneer zij gebruik maken van ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of andere kanalen van Eurobizz Academy, dan is de rol van Eurobizz Academy beperkt tot slechts het faciliteren bij vraag en aanbod. Bijvoorbeeld wanneer een Klant en/of gebruikers (digitale) producten en/of diensten aanbieden aan derden, terwijl zij gebruik maken van ons e-learningplatform, onze websites of andere diensten of andere kanalen van Eurobizz Academy. Eurobizz Academy is in dergelijke gevallen geen partij of partner in de (verkoop)overeenkomst tussen een Klant en/of Gebruiker en de derde, kopende partij en niet aansprakelijk voor enige schade.

16. Wijzigingen in ons e-learningplatform, onze websites, trainings- en
educatieve materialen of andere diensten of (digitale) producten
Eurobizz Academy kijkt jaarlijks de inhoud van trainings- en educatieve materialen of delen ervan na. Hierbij maken we gebruik van feedback van trainers, docenten, ondernemers en andere professionals. Eurobizz Academy is zelf uitgeverij en voorziet/publiceert (digital en geprint) trainings- en educatief materiaal van/met ISBN-nummers.
Ook ons e-learningplatform, onze websites en andere diensten of (digitale) producten worden regelmatig herzien. Deze kunnen op elk moment wijzigen.
We kunnen onze (digitale) diensten/producten op elk moment beëindigen. In geval van een dergelijke wijziging of beëindiging, streven we er naar dit zo spoedig mogelijk bekend te maken.

17.Websites en diensten van derden
Ons e-learningplatform, onze websites, trainings- en educatieve materialen of andere diensten of (digitale) producten kunnen door Eurobizz Academy toegestane verwijzingen naar websites van derden bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink). Eurobizz Academy heeft geen controle over of invloed op de inhoud van deze websites van derden. Op deze websites zijn de regels van die website (privacy en voorwaarden) van toepassing. Als u vragen hebt over de regels van deze websites van derden, verwijzen wij u graag naar die respectievelijke websites. Dit geldt ook voor het gebruik van de diensten van externe serviceproviders, zoals betalingsdiensten van derden. Het gebruik van deze services valt onder de regels van de betreffende serviceprovider (privacy en voorwaarden).

18. Klachtenregeling
Voor het onverhoopte geval van een klacht heeft Eurobizz Academy een klachtenregeling. Deze maakt integraal onderdeel uit van deze ‘Algemene Voorwaarden Eurobizz Academy’ en zijn gepubliceerd op www.eurobizzacademy.nl/klachtenreglement

19. Inschakeling derden
Eurobizz Academy werkt voor sommige onderdelen van training en educatie met externe ondernemers voor de uitvoering. Hieronder valt ook het programma ‘Ondernemen Op School’. Eurobizz Academy mag dit programma (of delen hiervan) door derden laten uitvoeren en is vrij in de keuze welke trainer wordt ingezet en zal in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Eurobizz Academy is ook te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten met betrekking tot de diensten en/of producten van Eurobizz Academy geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere onderneming. Klant en gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

20. Offertes
Tenzij anders bepaald in deze ‘Algemene Voorwaarden Eurobizz Academy’, is een informatieverzoek en/of offerte niet bindend. Een Klant is niet verplicht om een dergelijke offerte te accepteren. Een offerte wordt pas beschouwd als aanvaard en bindend, wanneer de Klant deze getekend heeft geretourneerd, ook wanneer deze nog niet namens Eurobizz Academy is getekend. Na ondertekening door de Klant, krijgt de offerte de status van overeenkomst.

In de offerte genoemde bedragen worden altijd geacht exclusief 21% BTW te zijn. Indien er sprake is van BTW vrijgestelde levering, zoals bijvoorbeeld aan onderwijs, dan dient dit expliciet vermeld te staan in de offerte.

21. Bedenktermijn en annulering
Eurobizz Academy hanteert bij geoffreerde diensten en producten, voorafgaand aan ondertekening, een bedenktijd/geldigheid van de offerte van 15 dagen, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen. Na ondertekening van een offerte door de Klant, krijgt de offerte de status van overeenkomst en is er geen optie meer tot annuleren.

In geval van online aankoop van (digitale) diensten en/of producten, is er sprake van koop op afstand en hanteren wij een bedenktijd van 15 dagen na de datum van aankoop. Is er sprake van aankoop van fysieke producten, dan mag Eurobizz wachten met de terugbetaling van in die 15 dagen betaalde bedragen totdat alle producten, behorende bij die aankoop, ongeschonden zijn teruggestuurd. De bedenktijd van 15 dagen geldt niet wanneer het koop op afstand betreft van maatwerk producten. In geval van volledige annulering van afname van diensten, geldt een restitutietermijn van 15 dagen.

22. Betalingen
Eurobizz Academy verzendt, uit economische- en milieuoverwegingen geen papieren facturen. Wij verzenden facturen uitsluitend digitaal per email of via andere digitale manieren. Wanneer Klanten een voor facturatie bestemd emailadres hebben opgegeven, dan wordt dit emailadres vastgelegd in onze administratie. Wanneer er sprake is van doorlopende levering van diensten en/of producten dan wel deelfacturatie, dan is de Klant verplicht wijzigingen in het voor facturatie bestemde emailadres onverwijld door te geven aan Eurobizz Academy. Het nalaten van het doorgeven van een dergelijke wijziging heeft geen invloed op de factuurdatum of de betalingstermijn en de daaraan gekoppelde betalingsverplichtingen van (toekomstige) facturen.

De Klant is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen. Eurobizz Academy gaat bij geoffreerde diensten en producten uit van een vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen offerte.
Bij de online aankoop en betaling van (digitale) diensten en/of producten, geldt 100% aanbetaling vooraf aan de uitvoer en/of levering van de dienst en/of het product.

Betalingen moet binnen een vervaltermijn van 15 dagen na de factuurdatum zijn voldaan, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast, indien niet binnen 7 dagen na de factuurdatum bezwaar is gemaakt.

Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn van 15 dagen niet (volledig) is betaald, is de Klant aan Eurobizz Academy de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

Als na een aanmaning de betaling alsnog uitblijft, mag Eurobizz Academy bovendien aan de Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00. Eurobizz Academy geeft aan de Klant bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling nog steeds uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de Klant: 

a.
 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); 
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. 

Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Eurobizz Academy de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

Bij het uitblijven van een volledige betaling mag Eurobizz Academy de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld.

Dit kan inhouden dat Eurobizz Academy de Klant en/of de Gebruikers, die vallen onder de overeenkomst, de deelname en/of de (online) toegang tot de training/cursus ontzegt, totdat er alsnog betaald is. Voornoemd opschortingsrecht heeft Eurobizz Academy eveneens indien zij al, voordat de Klant in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen.

Ontvangen betalingen brengt Eurobizz Academy eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

De Klant mag de vorderingen van Eurobizz Academy niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Eurobizz Academy heeft. Dit geldt eveneens indien de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

23. Gerechtelijke bemiddeling of mediation
In het geval van een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden, wordt alleen de bevoegde rechtbank van Den Haag (Nederland) toegewezen als locatie, tenzij betrokken partijen overeenkomen de zaak voor te leggen aan mediation/bemiddeling door een derde partij. In dat geval geldt de in de Klachtenregeling genoemde register mediator als aangewezen partij.

24. Diversen
a. Bij afwezigheid van een trainer, wegens ziekte of andere verplichtingen, is Eurobizz Academy verantwoordelijk voor het regelen van een passende vervanger. Mocht dit niet lukken, dan zal er een moment worden ingepland om de desbetreffende les in te halen. Uiteraard zonder meerkosten in rekening te brengen bij de Klant.
b. Alle lesmaterialen, theorieën en praktijkboeken afkomstig van Eurobizz Academy mogen niet worden gedeeld met derden, tenzij hier toestemming voor is gegeven.
c. Lessen die uitvallen, waarvan de oorzaak niet bij Eurobizz Academy ligt, zullen in samenspraak met de school, trainer en directie van Eurobizz Academy worden verschoven. Indien dit niet mogelijk is, zal dit geen gevolgen hebben voor de verplichting van de Klant tot betaling van de overeengekomen bedragen/prijs/honorarium van Eurobizz Academy.
d. Alle intellectuele eigendommen van de studenten tijdens het lesprogramma ‘ondernemen op school’ zijn eigendom van de school.
e. Alle foto’s en video’s gemaakt door trainers (of andere medewerkers van Eurobizz Academy) waarin studenten, docenten en schoolgebouwen te zien zijn worden niet zonder toestemming online gedeeld. 
f. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
g. In alle (overige) situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Versie 17 juni 2022
Schiedam, Nederland